Návrhy zmien zákona č. 8/2009 Z. z.

O zvyšovaní bezpečnosti na cestách a zároveň podpore udržateľných spôsobov dopravy sa hovorí čoraz viac a oboje oprávnene patria medzi strategické ciele štátu. V súčasnom znení Zákona o cestnej premávke sa ale nachádza niekoľko chýb z minulosti, ktoré je potrebné napraviť. Na základe praxe a funkčných riešení zo zahraničia sme preto pre ministerstvá a poslancov navrhli balík zmien, vďaka ktorým bude na Slovensku chôdza a bicyklovanie komfortnejšie a bezpečnejšie.

1. Zmena, ktorá umožní, aby sa u nás jazdilo ako v Holandsku 🇳🇱

Pri jazde v cyklopruhu, oddelenom bielou čiarou od motorovej dopravy, má cyklista idúci po hlavnej prednosť v jazde na každej križovatke. Pri jazde po samostatnej cyklotrase vedúcej pozdĺž hlavnej cesty už nie. To mätie ľudí jazdiacich na bicykli a zjednotenie podmienok zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Aj s najlepšími cyklotrasami holandského typu totiž cyklisti musia dávať prednosť pri každej bočnej uličke. Touto jednoduchou a logickou úpravou predností v zákone umožníme konečne vytvárať infraštruktúru, ktorá funguje.
§ 4 ods. 2 písm. h)

Vodič nesmie ohroziť chodcov na chodníku, cyklistov na cestičke pre cyklistov, chodcov a cyklistov pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,

§ 19 ods. 4

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane, cyklistom idúcim súbežne s cestou a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane.

§ 19 ods. 6

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo.

§ 20 ods. 1

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste okrem chodcov, ktorí neprechádzajú cez križovatku v organizovanom útvare vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou.

§ 55 ods. 8

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

2. Zmena, ktorá zabezpečí bezpečnejšiu a príjemnejšiu chôdzu 🚶

Každý sme počas dňa chodcom. Často sa ale stretávame s tým, že chodníky sú plné áut a ani na priechodoch pre chodcov sa necítime bezpečne.

Parkovanie na chodníku by malo byť možné len tam, kde to povolí dopravná značka, nie naopak - tak, ako to u nás bolo len pár rokov dozadu a tak, ako je to bežné v celej Európe. (Viedenský dohovor)

Jasnejšie pravidlá by mali platiť aj na priechode pre chodcov. Počet nehôd chodcov znížime, ak bude vodič dávať prednosť aj čakajúcemu chodcovi a k priechodu bude prichádzať takou rýchlosťou, aby dokázal zabrzdiť. Chodec zároveň nebude môcť náhle vstúpiť pred idúce vozdilo. Najviac tým pomôžeme najohrozenejším chodcom, teda deťom a seniorom. (Viedenský dohovor)
§ 4 ods. 1 písm. f)

Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý vstúpil alebo sa zjavne chystá vstúpiť na priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť ani obmedziť; to neplatí pre vodiča električky,

§ 16 ods. 1

Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Vodič je povinný približovať sa k priechodu pre chodcov len takou rýchlosťou, aby bol schopný v prípade potreby umožniť chodcovi bezpečný prechod.

§ 52 ods. 2

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla. vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

§ 53 ods. 2

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. Chodec nesmie vstupovať na priechod pre chodcov bezprostredne pred idúce vozidlo. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak.

3. Zmena, ktorá opravuje ďalšie nedokonalosti zákona

Bicyklová cesta (v zahraničí známa ako fietsstraat, Fahrradstraße) je formálne, označenie cesty, kde majú bicykle prioritu pred autami. Motoristom je umožnené použitie bicyklovej cesty dodatkovou tabuľkou. Označenie bicyklová cesta je vhodné najmä na upokojených a netranzitných komunikáciách v centrách miest a obcí, na sídliskách a na obslužných komunikáciách paralelných s hlavnými ťahmi, kde pri nízkych rýchlostiach a nízkej intenzite motorovej dopravy nemá samostatná cyklotrasa zmysel (priestorový, ekonomický).

Navrhujeme zvýšiť bezpečnosť cyklistov jazdiacich v skupine (napr. pelotón) a zároveň zjednodušiť vodičom predbiehanie väčšieho počtu cyklistov na ceste. Kým dnes sú cyklisti povinní jazdiť za sebou, a to aj keď ich je 20 či 50. Predbehnúť čo i len 4 cyklistov jazdiacich za sebou je dosť ťažké, lebo to vyžaduje veľmi dobrý rozhľad a dlhý úsek bez protiidúcich vozidiel.

Návrh zároveň opravuje niektoré chyby z minulosti týkajúce sa jazdy na bicykli, najmä formálne.
§ 4 ods. 2 písm. p)

Vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

§ 19 ods. 3

Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky; to neplatí pre cyklistu. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.

§ 25 ods. 1 písm. k)

Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov,

§ 55 ods. 1

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú a osoby, ktoré ich vezú podľa § 53 ods. 3, smú jazdiť po chodníku.

§ 55 ods. 2

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky; inak musia jazdiť len jednotlivo za sebou. V skupine najmenej štyroch cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

§ 55 ods. 5

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

§ 59a

Osobitné ustanovenia o cestnej premávke na bicyklovej ceste

  1. Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy.
  2. Na bicyklovej ceste smie vodič jazdiť rýchlosťou najviac 30 km . h-1.
  3. Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak.
  4. Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom iných vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je povolené len na vyznačených miestach.
  5. Ak v odsekoch 1 až 4 nie je ustanovené inak, platia pre premávku na bicyklovej ceste ostatné ustanovenia tohto zákona.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: info[zavináč]cyklokoalicia.sk